menu
menu
drukuj

2010-08-06 12:55:50

Poradnik interesanta


INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowym punktem informacyjnym dla interesantów Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej jest Sekretariat, który znajduje się w pokoju nr 3 (tel. 41 3731340).


ZASADY PRZYJMOWANIA, SPOSOBY ROZPATRYWANIA ORAZ KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA SPRAW:

1. ZASADY PRZYJMOWANIA PODAŃ

Zasadniczym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Osoba zainteresowana może wnieść podanie (żądanie, wyjaśnienie, odwołanie,
zażalenie) pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Postępowanie administracyjne może się również rozpocząć z urzędu. Urzędnik ma obowiązek poinformować w sposób szczegółowy o wszystkich kolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie praw i obowiązków. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, osoba zainteresowana powinna zwrócić się o wyjaśnienia do urzędnika, zajmującego się zagadnieniami, których te wątpliwości dotyczą. Jest on zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. Jeżeli zapytany urzędnik nie zajmuje się daną problematyką, powinien on ustalić i wskazać osobę kompetentną do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Działania urzędnika powinny być tak ukierunkowane aby zainteresowana osoba nie poniosła szkody wynikającej z nieznajomości przepisów prawa.

2. SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPRAW
Opisy sposobu załatwiania sprawy i elektroniczne wzory wniosków znajdują się w zakładce Załączniki.
3. KOLEJNOŚĆ ORAZ TERMINY ZAŁATWIANIA SPRAW

Sprawy są rozpatrywane według daty wpływu podania, wniosku lub daty sporządzenia protokołu. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez osobę zainteresowaną odpowiednich, wymaganych przepisami prawa dokumentów. O tym jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia określonej sprawy można dowiedzieć się po otworzeniu strony Załączniki, na której znajdują się szczegółowe informacje wraz ze wzorami niezbędnych dokumentów.

Jeżeli konieczne jest wyjaśnianie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, organ powinien te okoliczności wyjaśnić oraz rozstrzygnąć sprawę w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas organ ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie. Na nieterminowe załatwienie sprawy strona może wnieść zażalenie do organu wyższego stopnia. Niekiedy terminy, o których mowa powyżej, mogą zostać przekroczone. Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy opóźnienie wynika z winy samego zainteresowanego (np. jeżeli nie dostarczył on dokumentów, do których dostarczenia był zobowiązany) albo z przyczyn niezależnych od organu. Organ powinien o spodziewanym przekroczeniu terminu powiadomić zainteresowanego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

4. OPŁATA SKARBOWA

Osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania informacji na temat odpłatności związanej ze złożeniem wniosku. Urzędnik powinien go także poinformować, czy złożenie wniosku łączy się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej oraz podać wysokość tej opłaty i sposób jej uiszczenia. Najczęściej opłatę skarbową można uiścić w kasie w siedzibie urzędu. Należy jednak upewnić się, w jakich godzinach kasa jest otwarta, ponieważ często godziny pracy kasy są krótsze niż godziny pracy urzędu. 


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Jan Kowalczyk
Data powstania: 06.08.2010 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2012 18:31
Liczba wyświetleń: 7061

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Poradnik interesanta 20.03.2012 18:30 Jan Kowalczyk
2 Poradnik interesanta 20.03.2012 18:30 Jan Kowalczyk
3 Poradnik interesanta 01.09.2011 13:22 Jan Kowalczyk
4 Poradnik interesanta 06.08.2010 13:05 Jan Kowalczyk
5 Poradnik interesanta 06.08.2010 13:04 Jan Kowalczyk
6 Poradnik interesanta 06.08.2010 13:03 Jan Kowalczyk
7 Poradnik interesanta 06.08.2010 13:02 Jan Kowalczyk
8 Poradnik interesanta 06.08.2010 12:59 Jan Kowalczyk
9 Poradnik interesanta 06.08.2010 12:59 Jan Kowalczyk
10 Poradnik interesanta 06.08.2010 12:57 Jan Kowalczyk
11 Poradnik interesanta 06.08.2010 12:56 Jan Kowalczyk
12 Poradnik interesanta 06.08.2010 12:55 Jan Kowalczyk
menu