menu
menu
drukuj

2020-09-23 14:01:52

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej


Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej

Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część z opublikowanych plików PDF jest niedostępna ze względu na to, że została zeskanowana w technologii uniemożliwiającej odczytywanie treści przez programy czytające.
 • na niektórych urządzeniach może zachodzić konieczność przewijania strony w poziomie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Kuleta.
 • E-mail: informatyk@rudamaleniecka.pl
 • Telefon: 413731340

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Ruda Maleniecka
 • Adres: 26-242 Ruda Maleniecka 99
 • E-mail: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl
 • Telefon: 413731340

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik showW...).pdf Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021-03-26 13:35:52 Kuleta Mateusz

Informacje o artykule

Autor: Mateusz Kuleta
Zredagował(a): Mateusz Kuleta
Data powstania: 23.09.2020 14:01
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2021 14:07
Liczba wyświetleń: 2154

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej 26.03.2021 13:32 Mateusz Kuleta
2 Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej 23.09.2020 14:06 Mateusz Kuleta
3 Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej 23.09.2020 14:01 Mateusz Kuleta
menu